بازتوانی قلبی ریوی

بازتوانی قلبی ریوی

بیمارانی که بعد از حادثه های قلبی و ریوی مانند سکته قلبی باز کردن عروق و بستری به دنبال نارسایی قلبی دچار عوارضی که باعث ناتوانی و افت کیفیت زندگی است می شود نیاز به بازتوانی قلبی ریوی برای تسریع در برگشت به زندگی عادی و بهبود کیفیت زندگی دارند. بازتوانی قلبی ریوی برنامه ای موثر و مفید برای بیماران قلبی ریوی است که موجبات بهبودی سریع تر، افزیش توان جسمانی و کم کردن خطر بروز مشکلات قلبی و ریوی در آینده و سبک زندگی بهتر برای بیمار را فراهم می سازد. این برنامه شامل آموزش های لازم به بیمار از لحاظ سبک زندگی، تغذیه مناسب، ترک سیگار و کاهش استرس است که با یک نسخه ورزشی متناسب و تحت نظر تکمیل کننده برگشت بیمار به زندگی عادی است که احتمال درگیری با بیماری در آینده و ریسک را در بیمار پایین می آورد.

رژیم غذایی مناسب ، تغییر سبک زندگی ، آموزش و بررسی نیازهای روحی زیر نظر متخصص و در صورت لزوم تجویز مشاوره تخصصی روانشناسی متناسب با نیازهای بیمار موجب ترک عادت های غلط شده و ایجاد نشاط و سرزندگی و امید کرده و مکمل معالجه بیماران نزد دکتر لعیت رضائیان است.